Kaltura API

KalturaExternalMediaSourceType (string)
Enumerations
Name Value
INTERCALL InterCall
YOUTUBE YouTube