Kaltura API

KalturaESearchCuePointAggregateByFieldName (string)
Enumerations
Name Value
TAGS tags
TYPE type