Kaltura API

KalturaDropFolderFileDeletePolicy (int)
Enumerations
Name Value
MANUAL_DELETE 1
AUTO_DELETE 2
AUTO_DELETE_WHEN_ENTRY_IS_READY 3