ភ្នំពេញ​ត្រូវ​លិច​ស្ទើរ​គ្រប់​កន្លែង​ដោយ​ទឹក​ភ្លៀង